Do poštovného zadarmo Vám chýba 50,00 €

REKLAMAČNÝ PORIADOK

obchodná spoločnosť

Revolution Hair s.r.o.

so sídlom Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica

Identifikačné číslo: 46256431

zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.:20456/S

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese http://www.revolutionhair.sk/

 1. Všeobecné ustanovenia

1.1      Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho Revolution Hair s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica IČO 46256431(ďalej len „predávajúci“), a popisuje postup, akým spôsobom pristupovať k reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

1.2      Kupujúci je povinný oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

1.3      Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

 1. Lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia

2.1      Lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2.2      U spotrebného tovaru (kozmetika, drogistické výrobky a pod.) je kupujúci oprávnený uplatniť si právo z vady do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, a to v prípade ak nie je na tovare uvedený dátum spotreby, v opačnom prípade sa lehota skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru.

2.3      Pre kupujúceho podnikateľa môže byť lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia upravená odlišne, ak je to u daného typu tovaru vyslovene uvedené, takto uvedená lehota má prednosť.

2.4      Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, pokiaľ nebola uplatnená v záručnej dobe.

 1. Akosť pri prevzatí

3.1      Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci vec prevzal,

 • vec má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie takejto vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi predvádzané.
 • vec sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu zvyčajne používa.
 • vec je v zodpovedajúcom množstve, rozmeroch alebo hmotnosti.
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

3.2      Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí kupujúcim, pokiaľ predajca nepreukáže opak.

 1. Kontrola tovaru pri prevzatí

4.1      Kupujúci pri osobnom prevzatí od predávajúceho skontroluje preberaný tovar, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalu.

4.2      Kupujúci pri prevzatí tovaru od prepravcu riadne a starostlivo skontroluje stav zásielky, predovšetkým neporušenosť či poškodenie obalu.

4.3      Kupujúci ďalej v deň prevzatia skontroluje kompletnosť tovaru, najmä či balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má. 

4.4      Všetky nezrovnalosti je potrebné predávajúcemu nahlásiť, pri osobnom prevzatí na mieste, pri prevzatí od prepravcu vyznačiť v odovzdávacom protokole prepravcu alebo kupujúci môže prevzatie zásielky odmietnuť. V prípade prevzatia od prepravcu doporučuje sa priložiť fotodokumentáciu poškodenia a obalu.

4.5      Týmito opatreniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 1. Uplatnenie reklamácie

5.1      Kupujúci môže reklamáciu uplatniť na prevádzke predávajúceho na adrese Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica.

5.2      Ďalej je možné reklamáciu tovaru poslať na adresu predávajúceho: Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica.

5.3      Zásielka musí obsahovať: reklamovaný tovar. Ďalej predávajúci doporučuje priložiť kópiu dokladu o zakúpení, podrobný popis závady a kontaktné údaje kupujúceho (predovšetkým spiatočnú adresu a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i závady tovaru.

5.4       Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie, v prípade osobného uplatnenia je odovzdané okamžite. Písomné potvrdenie slúži iba ako doklad o prijatí reklamácie. Stav tovaru, v ktorom kupujúci odovzdal tento tovar predávajúcemu, bude posudzovaný v rámci reklamačného konania.

 1. Nároky a práva kupujúceho z vadného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ( najmä ustanoveniami § 499 až 510, § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ďalej príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení ( ďalej len „zákon č. 250/2007 Z.z.“) a zákona č. 102/2014 Z.z. V prípade ak sa kúpna zmluva uzatvára medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, použijú sa ustanovenia § 422 až § 441 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

6.1      Jednotlivé nároky kupujúceho z vadného plnenia sa odvodzujú najmä od skutočnosti, či ide o podstatné či nepodstatné porušenie zmluvy.

A/ Zmluva je porušená podstatným spôsobom

Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo

a)

 na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,

b)

 na odstránenie vady opravou veci,

c)

 na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

d)

 odstúpiť od zmluvy.

6.2      Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil, a to už pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Pokiaľ si kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

6.3      Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

B/ Smluva je porušená nepodstatným spôsobom

Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo

 1. a) na odstránenie vady, alebo
 2. b) na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.4      Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

6.5      Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

6.6      Ak vec nemá vlastnosti stanovené v § 2161 občianskeho zákonníka (akosť pri prevzatí), môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vady, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to ale vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

6.7      Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo si neuplatní právo na dodanie novej veci bez vady, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vady, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako i v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by uskutočnenie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

6.8      Práva z vadného plnenia nie je možné uplatniť v nasledujúcich prípadoch::

 • po uplynutí doby pre uplatnenie práva z vadného plnenia;
 • opotrebovanie veci spôsobené jej bežným používaním;
 • pri veci predávanej za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá;
 • pri použitej veci, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim spotrebiteľom;
 • uvedených v § 2102 občianskeho zákonníka;
 • predávajúci nezodpovedá za vady veci, o ktorých kupujúci spotrebiteľ v dobe uzavretia zmluvy vedel, iba ak sa vady týkajú vlastností veci, ktoré vec mala mať podľa zmluvy.
 1. Vybavenie reklamácie

7.1      V súlade s príslušným ustanovením zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, je spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

7.2      Ak je kupujúci-spotrebiteľ, predávajúci o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady.

7.3      Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohode so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhé. Po uplynutí lehoty resp. predĺženej lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť.

7.4      Ak je kupujúci-podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci-podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.

7.5      Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7.6      Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho e-mailom. Pokiaľ bol tovar poslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky poslaný na adresu kupujúceho.

7.7      Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Tieto náklady sú chápané ako najmenšie nutné.Najmä sa to týka poštovného na zaslanie reklamácie. K týmto nákladom nemusí patriť cesta autom pre uplatnenie reklamácie a expresné prepravy a ďalšie obdobné. O preplatenie nákladov je nutné žiadať bez zbytočného odkladu najneskôr však do 1 mesiaca od konca lehoty pre uplatnenie práv z vadného plnenia.

7.8      Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, predovšetkým či balenie obsahuje všetko čo obsahovať má. Na neskoršie námietky sa už prihliadať nebude.

7.9      Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia.

7.10    Kupujúci je povinný reklamáciu prevziať bez zbytočného odkladu do 30 dní odo dňa kedy bol o jej vybavení informovaný, táto lehota nemôže uplynúť skôr ako 60 dní od podania reklamácie.

7.11    V prípade, že reklamácia nie je prevzatá kupujúcim najneskôr posledným dňom lehoty, bude predávajúcim účtované po jej márnom uplynutí skladné za uloženie tovaru vo výške 1,- Eur vrátane DPH za každý deň omeškania.

7.12    Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne tovar z vybavenej reklamácie do 6 mesiacov odo dňa, kedy bol o vybavení informovaný, vyhradzuje si predávajúci právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

 1. Záverečné ustanovenia

8.1      Tento Reklamačný poriadok je platný od 01.05.2019 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.

8.2      Tento Reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle a na prevádzkach predávajúceho alebo ako dokument na www.revolutionhair.sk

Formulár - odstúpenie od zmluvy

Formular - odstupení od zmluvy [DOCX]

X

Right Click

No right click