Do poštovného zadarmo Vám chýba 50,00 €

obchodnej spoločnosti

Revolution Hair s.r.o.

so sídlom Zvolenská cesta 23, 974 05 banská Bystrica

Identifikačné číslo: 46256431

Zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.:20456/S

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese http://www.revolutionhair.sk/

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Revolution Hair s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46 256 431, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 20456/S (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcom a inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese http://www.revolutionhair.sk/ (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2.Obchodné podmienky sa vzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je konečným spotrebiteľom, ktorý pri objednávaní tovaru koná mimo predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“). Pokiaľ je kupujúcim právnická osoba alebo osoba, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, platia všeobecne záväzné právne predpisy a osobité ustanovenia týchto obchodných podmienok, z ktorých vyplýva, že sa vzťahujú na takúto osobu (ďalej len „podnikateľ“).

1.3.Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Kupujúci odoslaním svojej objednávky, v zmysle článku 3 týchto obchodných podmienok, potvrdzuje, že pred uskutočnením a odoslaním svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí. Okamihom odoslania svojej objednávky je kupujúci týmito obchodnými podmienkami viazaný. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve, majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5.Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a doplňovať. Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2.UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1.Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže tiež uskutočňovať objednávanie tovaru bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3.Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4.Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5.Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nepoužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

2.7.Založenie užívateľského účtu umožňuje kupujúcemu zbierať body, ktoré je možné vo forme zľavy uplatniť na ďalší nákup. 4 EUR z ceny nákupu = 1 bod = 0,2 EUR zľava na ďalší nákup. Body budú pripísané vo chvíli, keď je objednaný tovar prebraný alebo odovzdaný prepravcovi. V prípade vrátenia, neprebratia alebo neprevzatia tovaru budú body za daný nákup stornované.

3.UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu má informatívnu povahu a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

3.2.Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane jednotlivých cien tovaru a nákladov na vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť z dôvodu svojej podstaty vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3.Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky.

3.4.Pre objednanie tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

   1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu);
   2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
   3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

(ďalej spoločne len „objednávka“).

3.5.Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačídko „Dokončiť“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bez zbytočného odkladu po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6.Pred odoslaním objednávky v prípade kupujúceho – podnikateľa, kupujúci oznámi predávajúcemu svoj záujem o konkrétnu akciu v políčku poznámka. Kupujúci – podnikateľ uvedie číslo, názov akcie a počet, ak bude mať záujem o odoberanie akcie viackrát, tak aby bol predávajúci schopný identifikovať a správne uplatniť ponúkané akcie v konečnej faktúre.

3.7.Predávajúci je vždy oprávnený, v závislosti od povahy objednávky (množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požadovať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

3.8.Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ak je toto prijatie zaslané zo strany predávajúceho kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho.

3.9.V prípade ak niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho elektronickú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky, zaslaným predávajúcemu na emailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

3.10.V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho elektronickú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky, zaslaným na emailovú adresu predávajúceho, uvedenú v bode 3.9. týchto obchodných podmienok.

3.11.Kupujúci súhlasí s používaním komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory, a iné) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4.CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.Cena tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 1. v hotovosti na prevádzke predávajúceho na adrese Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica,
 2. v hotovosti na dobierku, v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 3. bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. IBAN: SK8611110000001137112008, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“) pod variabilným symbolom uvedeným v akceptačnom e-maili;
 4. bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány.

4.2.Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, kúpnou cenou sa ďalej rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3.Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 4.6. týchto obchodných podmienok, ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu za tovar vopred.

4.4.V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pre prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 2 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5.V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6.Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (bod 3.6.), požadovať uhradenie kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovení § 591 tretej vety zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení sa nepoužije.

4.7.Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nejde vzájomne kombinovať ani sčítať, pokiaľ nie je uvedené inak. Akčná ponuka je časovo obmedzená alebo platná do neočakávaného vypredania zásob. Predávajúcí si vyhradzuje právo na zmenu akcie.

4.8.Ak je tak v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9.Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu faktúru.

5.ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je napríklad predaj:

 1. tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 2. tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 3. tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 4. tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 5. zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

5.2. Ak nejde o prípad špecifikovaný v bode 5.1. týchto obchodných podmienok, kupujúci má v súlade s § 7 ods. 1 zákona č 102/2014 Z. z. právo odstúpiť od zmluvy, a to do 14 dní odo dňa:

 1. prevzatia tovaru, pričom tovar sa považuje za prevzatý
  1. okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný (ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene);
  2. okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu (ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov);
  3. okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru (ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia);
 2. uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
 3. uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu obchodných podmienok. V prípade pochybností sa lehota na odstúpenie od zmluvy považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať aj na adresu prevádzkarne predávajúceho, alebo aj na emailovú adresu predávajúceho: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

5.3.V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 5.2. týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklým spôsobom poštovej prepravy.

5.4.V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 5.2. týchto obchodných podmienok, predávajúci vráti peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým bude kupujúci súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5.Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6.V prípade kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č 102/2014 Z. z. právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je rovnako aj predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. Ak bola kúpna cena kupujúcim už zaplatená, predávajúci ju vráti kupujúcemu spôsobom uvedeným v bode 5.4. týchto obchodných podmienok.

5.7.Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, a síce ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, darovacia zmluva ohľadne tohto darčeku prestáva byť účinná a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

5.8. Osobné prevzatie objednaného tovaru je nutné uskutočniť do 5 pracovných dní. Pokiaľ nedôjde k prevzatiu tovaru v danej lehote, je toto považované za vzájomné odstúpenie od kúpnej zmluvy.

6.PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1.V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, na kupujúce prechádza riziko poškodenia, zničenia a inej vady na tovaru, ktorá má svoj pôvod práve v osobitne dojednanom druhu dopravy. Kupujúci znáša aj prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4.Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vzniknutí do zásielky, kupujúci nemusí zásielku od prepravcu prevziať.

6.5.kupujúci vyjadruje svoj súhlas, aby predávajúci poskytol vybranému dopravcovi tovaru údaje týkajúce sa kupujúceho, a to za účelom a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru kupujúcemu.

6.6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitými dodacími podmienkami predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

7.PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1.Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 499 až 510, § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ďalej príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“) a zákona č. 102/2014 Z. z. V prípade ak sa kúpna zmluva uzatvára medzi predávajúci a kupujúcim - podnikateľom, použijú sa ustanovenia § 422 až § 441 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení).

7.2.Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

   1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a v prípade ak chýba dojednanie o vlastnostiach, že tovar má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca uviedol, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a reklamy uskutočňovanej zo strany predávajúceho alebo výrobcu;
   2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa;
   3. tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu určeného podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy;
   4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
   5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3.Ustanovenia uvedené v bode 7.2. týchto obchodných podmienok sa nepoužijú v prípade

 1. tovaru predávaného za nižšiu cenu, ktorá je znížená v dôsledku vady na tovare;
 2. použitého tovaru, ktorý má vadu zodpovedajúcu miere jeho používania;
 3. opotrebenia, ak takúto vadu mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo vyplýva z povahy tovaru.

7.4.Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, považuje sa za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak predávajúci nepreukáže opak. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia.

7.5.Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho, na adrese jeho prevádzkarne, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo v mieste podnikania predávajúceho.

7.6.Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8.ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1.Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2.Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.

8.3.Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom emailovej adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4.K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; telefonické číslo: +421 (0)2/58 27 21 23; +421 (0)2/58 27 21 41.

8.5.Európske spotrebiteľské centrum v SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 905 528 477 je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013, z 21. mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

8.6.Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Výkon kontroly zabezpečuje príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Orgánom kontroly je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to na základe zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. a iných príslušných právnych predpisov.

9.OCHRANA OSOBNYCH ÚDAJOV

9.1.Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcim, v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely:

 1. plnenia kúpnej zmluvy;
 2. konania o kúpnej zmluve;
 3. plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho;

predávajúci plní prostredníctvom osobitého dokumentu.

10.ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE

10.1.Kupujúci, v zmysle § 15 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim, a to na elektronickú adresu alebo na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu podľa článku 13 GDPR, súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení, plní predávajúci prostredníctvom osobitého dokumentu.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné previesť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11.DORUČOVANIE

11.1.Kupujúcemu môžu byť všetky písomností, obchodné oznámenia a všetky iné dokumenty súvisiace s kúpnou zmluvu, doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

12.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1.Strany sa dohodli, že pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tento právny vzťah sa riadi slovenským právnym poriadkom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nie je možné odchýliť, a rovnako ustanovenie článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), ktoré by sa použili v prípade neexistencie voľby práva.

12.2.Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, neplatné ustanovenia sa nahradí ustanovením, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nespôsobuje neplatnosť a neúčinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.

12.3.V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ a ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú v rozpore s ustanoveniami Občianskeho zákonníka týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa, majú prednosť zákonné ustanovenia.

12.4.Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.5.Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.6.Kontaktné údaje predávajúceho: emailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., teléfon: 484 162 227.

12.7.Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2019

 

Reklamačný poriadok

 

X

Right Click

No right click